دسته: گیر کرده دل من همین یه بار بری من میذارم اصلا عشقو کنار