دسته: منم مثل تو با خودم تنهام منم خسته از تموم دنیام