دسته: فلک با من فلک با من جفا کرد تو را از من گرفت با من چه ها کرد