دسته: تنها تر از من تنها مگه هست اشکامو دیدو از پیش من رفت