دسته: تا که من دل دادم زود از چشاش افتادم ای خدا دلتنگی سخته