دسته: تا که دید وابستم از این دل لامصب فاصله گرفت و رفته