دسته: بیقراره اون که غیر تو کسی نداره از تو چشاش بخون ببین داره کم میاره