دسته: بذارید گلمو ببینم برمو رو به روش بشینم آرزوم بوده که گلمو تو لباس سفید ببینم