دسته: آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از چنگ تو