دسته: آقای من زندگیمو دستت دادم تو این مسیر افتادم ای عشق مادر زادم