67 درصد مردم به نشانگرهای بسته های غذایی توجه ندارند