کریم به دنبال فراموشی خاطرات یونان/ بنتو- انصاری فرد، نبرد انتقامی اما دوستانه (عکس)