کامیون‌داران نصف ارزش محموله چغندر، کرایه مطالبه می‌کنند