مقام‌آمریکایی:‌منتظر تماس‌ایران، پای‌تلفن نشسته‌ایم