مقامات کنر: در نتیجه عملیات مشترک سه فرد ملکی کشته شدند