مقامات محلی فاریاب: ۹ تن از افراد گروه طالبان دستگیر شدند