مقامات لوگر:یک انتحار کننده با موتر مملو از مواد انفجاری دستگیر شد