صندوق بین‌المللی پول برای قرضه دادن به پاکستان ابراز آمادگی کرده‌است