سهام آسیایی رشد کرد اما نتوانست این هفته را با سود به پایان ببرد