روحانی: ایران خواهان بهبود روابط با تمامی کشورهای شرق میانه است