باشنده‌گان هرات حمایت شان‌را از نیروهای امنیتی اعلان کردند